นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของ “นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งวิธีการที่ Teacher Center โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด (และ “บริษัทในเครือ Learn Corporation Co. LTD” ในกรณีที่เป็นการให้ “บริการ” โดยบริษัทร่วมของบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด) เก็บรวบรวม ประมวลผล และ ใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามในเอกสารฉบับนี้) ของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับการ สมัครสมาชิกใน Teacher Center ซึ่งเป็น Community สำหรับคุณครู และการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับครู และผู้ใช้งานทุกท่าน ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนําให้ทุกท่านได้ไปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อ รับทราบและทําความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ

โดยที่ท่านผู้ใช้บริการได้เริ่มปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือลงทะเบียนเพื่อใช้ บริการของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมให้ Teacher Center โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด และ บริษัทในเครือ Learn Corporation Co.,LTD.” ในกรณีที่เป็นการ ให้ “บริการ” โดยบริษัทร่วมของบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด) และผู้แทน และ/หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในเอกสารนี้ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) เก็บรวบรวม เปิดเผย และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Teacher Center รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ต่อผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอํานาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กําหนดไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

 1. การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยบริษัทฯ (Personal information Collected by Company)

เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการ เพื่อให้บริการของบริษัทฯ หรือได้ใช้บริการ เข้าถึง บริการ บริษัทฯ อาจจะร้องขอให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สําหรับการ ให้บริการดังกล่าว โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ชื่อของผู้ใช้บริการ วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตร ประจําตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือข้อมูลส่วน บุคคลอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจําเป็นและเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และในการให้บริการ และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นในการให้บริการ และอาจจะเป็นการบ่งชี้ตัวตนของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

ผู้ใช้บริการอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ หากผู้ใช้บริการไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จําเป็นให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาปฏิเสธการขอสมัครเป็น ผู้ใช้บริการหรือปฏิเสธที่จะให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้บริการควรจะ ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการมิได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจจะทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้ ซึ่งผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองว่า ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวม ประเมินผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลง ว่าบริษัทฯ อาจจะทําการควบรวมกิจการ แยกธุรกิจ โอนย้ายธุรกิจ หรือทําการอันใด ซึ่งอาจเป็นผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ร้านค้าที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ไปยังบุคคลภายนอก

 

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ (Purpose for Collection, Use and Disclosure of Personal Information)

บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึง แต่ ไม่จํากัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบการสมัครใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะตอบรับการ สมัครใช้บริการ ดังกล่าวหรือไม่
 • ให้บริการที่ไม่ติดขัด ราบรื่น แก่ผู้ใช้บริการ (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ การปรับ ซอฟต์แวร์ (software upgrades) และปรับปรุงการให้บริการ) รวมถึงทําให้บริษัทฯ รับมือกับ คําถามของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การดําเนินการแยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึง คุณลักษณะ และพฤติกรรมการใช้บริการได้ดีขึ้น และให้บริการอื่นๆ ได้ดีขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความ ต้องการของผู้ใช้บริการ
 • ทำวิจัยและวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการ
 • การสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ในอนาคต
 • ทําการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคําร้องขอ หรือคําสั่งจากผู้ใช้บริการ
 • ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดําเนินการตาม ขั้นตอนเมื่อได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ซื้อ และการให้บริการ)
 • แจ้งข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการทราบ และเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการตามที่ บริษัทฯ เห็นว่าจําเป็น
 • ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ในการใช้บริการ
 • ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม และวิเคราะห์ รวมถึงจัดการความเสี่ยงกับ เชิงพาณิชย์ และดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) หรือการฉ้อโกงใดๆ
 • ในกรณีข้อเรียกร้อง การกระทํา หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จํากัด เฉพาะ การร่าง และการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทําธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมาย และดําเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ
 • เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติ ใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอํานาจกํากับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกํากับดูแล การเปิดเผยต่อและ/หรือ กระทําการอื่นใดที่จําเป็นในการให้บริการ

นอกจากนี้ ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต บริษัทฯ อาจจะเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและข้อมูลการโฆษณาจากบริษัทในเครือ Learn Corporation Co.LTD. รวมถึงบริษัทร่วม และบริษัทในเครือของ Learn Corporation Co.,LTD.
 • จัดหรือทําการตลาดเกี่ยวกับบริการโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์แก่ ผู้ใช้บริการ รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะงานหรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบริษัทฯ
 • วัตถุประสงค์อื่นใดตามที่สมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุข้างต้น

การมอบหมายข้อมูล (Information Delegation)

บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทใดๆ ในเครือ Learn Corporation Co.,LTD หากบริษัทใดๆ ในเครือ Learn Corporation Co.,LTD. ได้รับมอบหน้าที่จากบริษัทฯ ในการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้บริษัทในเครือ Learn Corporation Co.,LTD. ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่า บริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้ผู้ใช้บริการ ภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ บางส่วน ในการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความจําเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ (“ผู้ให้บริการภายนอก”) ในกรณีเช่นว่า บริษัทฯ จะดําเนินการ เพื่อทําให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้บริการภายนอกอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินคุณสมบัติ และ ความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเพียงพอ กําหนดข้อสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ ในสัญญาว่าจ้างที่ทํากับผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทั้งจัดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

 

การใช้ข้อมูลระหว่างกัน (Shared Use of Information)

ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการ ใช้บริการบริษัทฯ บริษัทในเครือ Learn Corporation Co.,LTD. และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกอาจจะประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์ขึ้น (printed document) และ/หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (soft files) หรือรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย

 1. การใช้บริการ (Use of Services)
 • การใช้คุกกี้ (Cookies)

เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการ บํารุงรักษาและรักษาความมั่นคงปลอดภัย คุกกี้ (Cookies) จะถูกใช้เพื่อเก็บรูปแบบการตั้งค่า ของผู้ใช้บริการ (user settings) เพื่อบันทึกลักษณะการเข้าถึง และตรวจสอบสถิติและรูปแบบ การใช้งานต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่รับการต่อเชื่อมคุกกี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่จําเป็นต้องต่อเชื่อมคุกกี้ เช่น การใช้บริการที่ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องล็อกอินก่อนการใช้บริการดังกล่าว

 

 • บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Logs)

หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการ ระบบจะเก็บบันทึกหมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser Type) และภาษาบราวเซอร์ (Browser Language) ฯลฯ ของผู้ใช้บริการได้ที่แพลทฟอร์ม (Platform) ของ Teacher Center โดยอัตโนมัติ (“แพลทฟอร์ม) โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผู้ใช้บริการ (user environment) ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาบริการให้ดีขึ้นได้ และ ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกงหรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนการดําเนินการให้บริการ ตามปกติ

 

 1. สิทธิของผู้ใช้บริการ (Platform Operator’s and the Personnel’s Rights)

ผู้บริการอาจจะยืนยัน เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในการใช้บริการ ไม่ว่าในเวลาใดๆ

ผู้ใช้บริการอาจจะยอม หรือร้องขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ได้เก็บ รวบรวมไว้จากบริษัทฯ โดยการติดต่อบริษัทฯ ตามวิธีที่กําหนดไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้

ผู้ใช้บริการอาจจะส่งคําร้องขอให้บริษัทฯ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยการติดต่อบริษัทฯ ตามวิธีที่กําหนดไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้ หากผู้ใช้บริการและ/หรือผู้มีอํานาจ กระทําการของผู้ประกอบการร้านค้าพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ได้ เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการอาจจะร้องขอให้บริษัทฯ ลบ หรือยกเลิกการเก็บ รวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทฯ ดําเนินการเก็บรักษา ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลได้ต่อไป

เมื่อผู้ใช้บริการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (รวมถึงขอสําเนาข้อมูล ส่วนบุคคลของตน) ซึ่งผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยัน/เข้าถึง ผ่านการใช้บริการได้ บริษัทฯ อาจจะ เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการในการเปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วน บุคคลกับบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้ จนกว่า ฉะได้ให้ข้อมูลตามที่จําเป็นแก่บริษัทฯ

 

การยกเลิกบริการ (withdrawal from the Services)

หากผู้ใช้บริการตัดสินใจยกเลิกบัญชีสําหรับบริการ และจะไม่ใช้บริการต่อไปอีก ข้อมูล ทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ดังกล่าวจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบาย ฉบับนี้ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากผู้ใผู้บริการ เพิกถอนการอนุญาตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใด ส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของคําขอ บริษัทฯ อาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะดําเนินการให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการได้ต่อไป หรือบริหารจัดการนิติสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสัญญา กับบริษัทฯ และถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าผิดสัญญาหรือคํารับรองตามสัญญา บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายไว้อย่างชัดแจ้ง

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Modification to this Privacy Policy)

บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงนโยบายฉบับล่าสุดได้ที่ Teacher Center

คำถาม (Inquiries)

หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคําถาม ข้อร้องเรียน การ เข้าถึง และ/หรือ แก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ Teacher Center

 

ภาษา (Language)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นเป็นภาษาไทย หากมีข้อความที่ขัดแย้งไม่ตรงกัน ให้ถือ ตามฉบับวันที่จัดทำล่าสุด (Version) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

 

#Teacher Center โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

ที่อยู่ 444 ชั้น 12 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร  02-251-4569

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll To Top